ย้ายค่ายมือถือ


ย้ายค่ายมือถือ

บัดนี้ บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เปิดให้บริการแล้ว ดังนั้นผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่ประสงค์จะใช้บริการ "เปลี่ยนเครือข่าย ใช้เบอร์เดิม" ควรทราบและเตรียมการดังนี้

                 -  การแจ้งโอนย้ายเครือข่าย ต้องนำบัตรประชาชนพร้อมสำเนาไปแสดงและแจ้งที่ผุ้ให้บริการรายใหม่ที่เราต้องการจะย้ายไป กรณีฝากทำการแทน ต้องมีเอกสารมอบอำนาจโดยถูกต้อง

                 -  ค่าธรรมเนียมในการโอนย้ายที่กำหนดไว้เบื้องต้น คือ ไม่เกิน 99 บาทต่อครั้ง

                 -  การโอนย้ายจะมีผลใน 3 วัน โดยนับทันทีจากวันที่แจ้ง หากมีการแจ้งก่อนเวลา 15.30 น. ทั้งนี้ไม่นับรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

                 -  การเปลี่ยนระบบจ .ะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 04.00 - 07.00 น. ของเช้าวันที่ 3 ในระหว่างนั้น โทรศัพท์จะใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

                 -  เมื่อการโอนย้ายเสร็จสิ้น มีผลเท่ากับการยกเลิกใช้บริการกับผู้ให้บริการรายเก่า และเริ่มใช้บริการกับรายใหม่ ภายใต้เลขหมายเดิม ทั้งนี้ บริการเสริมต่างๆ ที่เคยสมัครไว้ เช่น SMS ข่าว ถือว่ายกเลิกโดยอัตโนมัติ

                 -  เมื่อได้รับอนุมัติให้โอนย้าย หรือโอนย้ายสำเร็จ ระบบจะแจ้งเข้ามาเป็น SMS

                 -  หากเปลี่ยนใจไม่ต้องการย้ายเครือข่ายแล้ว ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเวลา 18.00 น. ของวันที่ 2 ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการเปลี่ยนระบบสมบูรณ์

                 -  หากผู้บริโภคถูกปฏิเสธการโอนย้าย ผู้ให้บริการรายเดิมต้องส่ง SMS พร้อมส่งหนังสือแจ้งให้ทราบถึงเหตุผลในการปฏิเสธ

                 -  กรณีหากผู้บริโภคถูกปฏิเสธการโอนย้าย หรือยกเลิกการโอนย้ายเอง ต้องได้รับค่าธรรมเนียมการโอนย้ายเต็มจำนวน

                 -  แม้มีการกำหนดว่า ผู้ใช้บริการระบบรายเดือนจะแจ้งโอนย้ายต่อเมื่อไม่มียอดค้างชำระในระบบ แต่หากผู้ใช้บริการชำระค่าบริการจนถึงรอบบิลสุดท้ายที่เรียกเก็บแล้ว บริษัทก็ไม่อาจปฏิเสธการโอนย้ายได้ แต่สามารถเรียกเก็บค่าบริการที่เกิดขึ้นจริงได้ในรอบบิลต่อไป

                 -  ตราบเท่าที่ผู้ให้บริการมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนยาย ผู้บริโภคย่อมสามารถใช้สิทธิโอนย้ายครั้งใหม่เมื่อใดก็ได้

                 -  ผู้ต้องการย้ายจาก AIS DTAC หรือ TRUE MOVE ไปใช้ระบบ HUTCH  หรือ  CAT CDMA หรือในทางกลับกัน พึงทราบว่าจะต้องมีเครื่องมือที่รองรับกับระบบที่แตกต่างกันด้วย

                 -  ขณะนี้การเปิดบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังจำกัดเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ดังนั้นต้องร่วมกันจับตาและเร่งรัดให้การเปิดบริการทั่วประเทศติดตามมาโดยเร็วที่สุด เพื่อความเสมอภาค